» Akademiske krav
Studerende som ønsker at blive optaget på et program for ikke dimitterede studenter må have
gennemført en gymnasieuddannelse, der som regel afsluttes med, at der udleveres et statsanerkendt
eksamensbevis. Desuden kan AOA også acceptere ”Community College Graduates” som kan
optjene points ved gennemførelse af visse kurser. AOA kan desuden acceptere studerende som har
gennemført ”relevante” studier, ved en højere læreranstalt.


Teaching Methodology
Undervisning Metoder

I modsætning til de traditionelleuniversiteter har AOA ikke brug for bygninger, men blot et begrænset antal lokaler, indrettet til akademiske formål og administrationspersonale. Forelæsningerne bliver givet på audio- og videobånd, CD ROM og internetbaseret opbakning, Den undervisningsmateriale der udleveres til de studerende ved immatrikulering indeholder tryksager, audiovisuelle (videobånd og audiokassetter) og CD’er. Tryksagerne omfatter en omfattende samling af læsestof og en plan over opgaver der er planlagt for hele semesteret således at de studerendes fremskridt i løbet af kurset, kan vurderes og kontrolleres, løbende. Opgaverne bør færdiggøres og afleveres til vejlederen inden for en angivne tidsfrist. Efter hvert kursus er der en afsluttende eksamen af en vis sværgrad.

Open Education
Idéen bag det åbne universitet

Idéen bag det åbne universitet drejer sig om selvstændig indlæring med en vejleder. Det åbne universitet besår af et fleksibelt system som kombinerer den traditionelle indlæring med metodologi med studium ved hjælp af fjernundervisning der indbefatter undervisning fra skrevne tekster, klasse diskussioner og gruppe undervisning, foredrag og forelæsning, radio- og fjernsynsprogrammer, audio- og videokassetter, students egne erfaringer, gruppediskussioner og projekt arbejde hvor forholdet mellem lærer og deltagende studenter er 1:20. Det åbne universitet tilbyder eleven åbne og fleksible indlæringsmuligheder der passer til elevens interesse, evne og mål i forbindelse med vedkommendes karriere. Det åbne universitet udnytter muligheden fro støtte med mange facetter, og prøver at skabe et miljø der fremmer indlæringen og elevernes integration i egenskab af proaktive partnere i institutionen udvikling og opbygning. De veludarbejdede lærebøger suppleres af andet materiale som studievejledning, studiehåndbøger, audiokassetter, audio Cd’er, prøve eksemplar af eksamensopgaver og (internet- baseret), on-line hjemmesider der er specielt udarbejdet til brug ved fjernundervisning. Fjernundervisningen er yderst afhængig af en undervisningsproces der fremmer samspillet mellem fakultet og den studerende. De præsenterer materialet klart og med indsigt. Metodologien er centreret omkring undervisningen og den underviste. Den henvender sig til eleven og udvikler selvstændig tænkning. Forelæsningerne er computer- baserede, idet de er udarbejdede på CD ROM eller DVD. Ved afslutning af studieåret forventes det at de studerende går op tilo afsluttende skriftlige eksaminer. De studerende kan betjene sig af den løbende online kontakt med deres lærere. AOA vil bestræbe sig at installere et undervisningsnetværk ved hjælp af telekommunikationssatellitter som forbinder universitets hovedkvarter for undervisning, med andre hovedkvarterer for andre åbne universiteter. Desuden vil AOA bestræbe sig for at oprette et bibliotek, hvor de studerende har adgang til elektroniske vidensbanker der befinder sig på forskellige hjemmesider og således skabe et center for backup til elektronisk undervisning.

Examinations
Eksame


Denne eksamen gennemføres samtidigt i visse centre. Dens vægt vil svare til 50% af kursets samlede karakter. De øvrige 50% fordeles på arbejdet i løbet af semestret, skriftlige opgaver, projektopgaver og periodiske tests som indefatter quiz. Undervisningspakken er en sammensætning af et selvstændigt studium og planlagt studium med vejleder som samlet dækker undervisnings almene format. En vigtig del af undervisningen består af vejlederens undervisning eftersom denne yder direkte støtte til selvstudiets metodologi, og sikrer kommunikation mellem de studerende og deres undervisere/vejledere og mellem de studerende indbyrdes. Denne undervisning afholdes
regelmæssigt og følger tidsplaner der bekendtgøres i forvejen. I kurset gives der point i henhold til
timetallet.

The Registration Fees
B- Undervisningsgebyr

Akademiet er i øjeblikket i gang med at foretage en grundig vurdering af gebyrer og andre studieomkostninger, som for eksempel kursuspakkerne, for at opnå enighed om tal der dels er rimelige, dels vil gøre det muligt for flest muligt at studere på Akademiet.
1- For B.A og B.Sc –programmerne
Det gennemsnitlige gebyr for hver semester er 525$ for fem kurser. Dette inkluderer gebyret for ”undervisningspakken” der koster omkring 50$. Den studerende må selv betale for portoudgifter for ”undervisningspakken”.
2- For M.A., M.Sc.- og Phd programmerne
Undervisningsgebyret for M.A., M.Sc.- og Phd programmerne er 900$ hver semester. Dette inkluderer gebyret for ”undervisningspakken” der koster omkring 50$. Den studerende må selv betale for portoudgifter for ”undervisningspakken”.

Bemærk: Undervisningsgebyret kan ændres løbende


Registration Instructions
C – Immatrikulering

Studerende der ønsker at lade sig immatrikulere skal foretage sig følgende:

1- Udskriv registreringsformularen fra Akademiets hjemmeside

2- Udfyld formularen med de ønskede oplysninger

3- Vedhæft- De ønskede dokumenter
Fire nye fotografier
En kvittering på at undervisninsbegyret er betalt på det kontonummer der vil blive oplyst snarest.
4- Indsend formularen, med den ovennævnte dokumenter, til Akademiet. Akademiet vil påfølgende
kontrollere dokumenterne og tildele den studerende et studienummer. Dette nummer vol blive fremsendt til den studerende inden tre dage.
Den studerende vil derpå være immatrikuleret for fem kurser, udvalgt fra en kursusliste gældende for dette semester. Den studerende kan immatrikuleres for mindst tre kurser, hvis gyldig grund gives. Vedkommende skal sende kvittering for immatrikuleringen til Akademiet, sammen med det tildelte studienummer. Det er også muligt at aflever kvitteringen samt de ovennævnte dokumenter til Akademiets hovedkontor i Roskilde. Der skal også meddeles hvordan ”undervisningspakken” skal forsendes, med posten eller ved personlig henvendelse. Der er i forvejen blevet betalt for ”undervisningspakken”, men porto bliver, som tidligere nævnt, betalt af den studerende.