» Det Interne Stiftelsesbrev
Artikle 1: Det Åben Arabiske Akademi er et Irakisk Universitet i Udlandet
Artikle 2:

Akademiet er en uafhængig akademisk institution som bestræber sig på følgende:
A- at forberede personale som er udstyret med akademisk viden, som er specialiseret i dennes faglige anvendelse og som er i stand til at udfylde stillinger i den proces der styrer samfundets udvikling.
B- at gøre videnskabelig indsigt til et redskab for udvikling ved at grundlægge centre for akademiske forskning der kan formidle rådgivning om videnskabelige emner og som kan bidrage til udviklingen af civile samfund.
C- at udvikle videnskabelig indsigt ved aktivering af videnskabelig forskning så som deltagelse i konferencer og seminarer, at foretage studier i marken og udgive afhandlinger over forskningsresultater.
D- at udnytte de nyeste kommunikationsmidler med henblik på at udvikle de studerendes videnskabelige og tekniske kompetencer og færdigheder.
E- at bidrage til at løse arbejdsmæssige problemer og problemer der opstår i forskllige samfund og i disses kulturelle institutioner og undervisningsinstitutioner.
F- at udvikle systemer til organisering af samspillet mellem samfund og universitet og sikre forbedring færdigheden iden for de akademiske og undervisningsmæssige forbindelse mellem universitet og den irakiske befolkingsgruppe i udlandet.
G- at søge at fremme de akademiske og undervisningsmæssige forbindelse mellem universieter i Irak og europæsike unversieteter hvilket sikre opgrading af den undervisningmæssige proces i Irak.
H- udstedelse af akademiske grader og æresbevisninger.

Artikle 3
Akademiets ledelse er konsistorium der består af følgende:

A-Rektor
B- Vicepræsidenten for akademiske anliggender
C- Vicepræsidenten for administrative anliggender
D- Et medlem af staben
E- Universitetsdirektøren
F- Rapportør for konsistorium

2-Afdelingslederne: Afdelingslederne mødes mindst en gang om året for at drøfte akademiske og administrative anliggender i deres afdelinger og for at fremlægge en detaljeret rapport over deres afdelinger til konsistorium.

3- konsistorium tilser følgende:
A - Udarbejdelsen af universitets almindelige politik
B- koordinering af de akademiske aktiviteter der udføres af universitets afdelinger
C- at fastslå kriteria for tilsyn med undervisningskvaliteten
D- at fremme akademisk forskning inden for afdelingerne og inden for universitetet
E- at femlægge undervisningsgebyr og anden betaling
F- at modtage betaling fra tilskud og fonde
G- at godkende universitets afsluttende budget

Artikle 4
Akademiets rektor
1- universitets rektor skal være en professor
2- universietets rektor er administrator for universitets anliggender
A- Han repræsenterer universitetet over for alle grupper og instiutioner. Han underskriver kontrakter på universitetets vegne som samstemmer med universitetets politik
B. Han varetager universitetets akademiske, finansielle og administrative anliggender i overensstemmelse med bestemmelserne gældende for Åben Universitet
C- Han forbereder universitetets årlig budget og forelægger det for konsistorium til drøftelse og godkendelse
D- ved afslutningen af studieåret forbereder han den årlige report over universitetets resultater og forelægger den til konsistorium til drøftelse.